Onze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden als pdf bestand. Klik op onderstaande button om de voorwaarden te downloaden.
Download algemene voorwaarden


 
Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, leveringen en diensten van Bunt Groen B.V. (hierna te noemen: “Bunt Groen”).
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Bunt Groen.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes en Overeenkomsten
2.1 Alle offertes van Bunt Groen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door de klant van de door Bunt Groen uitgebrachte offerte of door aanvaarding van de opdracht door Bunt Groen.
2.3 Mondelinge toezeggingen binden Bunt Groen slechts nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
3.2 Prijsverhogingen na het tot stand komen van de overeenkomst, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in belastingtarieven, worden doorberekend aan de klant.

Artikel 4: Betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Bij niet tijdige betaling is de klant, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
4.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Bunt Groen maakt als gevolg van de niet-nakoming door de klant van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de klant.

Artikel 5: Levering en Uitvoering
5.1 Levering van materialen en uitvoering van werkzaamheden geschieden binnen de overeengekomen termijn, tenzij vertraging optreedt door omstandigheden die buiten de macht van Bunt Groen liggen.
5.2 Indien een termijn van levering of uitvoering wordt overschreden, dient de klant Bunt Groen schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen waarbinnen Bunt Groen alsnog de overeenkomst kan nakomen.
5.3 Bunt Groen behoudt zich het recht voor om de levering van materialen of de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Bunt Groen geleverde materialen blijven eigendom van Bunt Groen totdat de klant alle verplichtingen uit de met Bunt Groen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
6.2 De klant is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Bunt Groen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Bunt Groen is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.2 Bunt Groen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van Bunt Groen of haar ondergeschikten.
7.3 In geen geval is Bunt Groen aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8: Garantie
8.1 Bunt Groen garandeert dat de door haar geleverde materialen en uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
8.2 Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan Bunt Groen te worden gemeld.

Artikel 9: Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Bunt Groen niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Bunt Groen is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bunt Groen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Artikel 10: Toepasselijk Recht en Geschillen
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bunt Groen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen Bunt Groen en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bunt Groen is gevestigd.

Contactgegevens:
Bunt Groen B.V.
Matensestraat 50
6669 CJ Dodewaard
KvK-nummer: 73419621
E-mail: info@buntgroen.nl
Telefoon: +31 (0)488- 232 030

Door het aangaan van een overeenkomst met Bunt Groen, verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Om bezoekersaantallen te meten, maakt deze website gebruik van cookies. Als je deze website blijft gebruiken, ga je hier automatisch mee akkoord.